Wie was Nehemia

In het gelijknamige bijbelboek wordt Nehemia aan ons voorgesteld als allochtoon schenker van de koning die aanzien genoot en een onbezorgd leven leidde. Hij had Jeruzalem lief en was bezorgd over het welzijn van zijn volk. Hij was een man van gebed en geloofde in de God van de Bijbel, die zijn beloften hield, zonden vergaf en zijn volk hielp als ze tot Hem riepen. Hij stelde zich beschikbaar voor de Heer om werk te doen en vertrouwde daarbij op Gods grote kracht om in en door hem te werken. Het geeft goed weer waar we voor staan.

Wat is Stichting Nehemia

We lijken in menig opzicht op een zendingsorganisatie. Dat betekent dat we het als onze taak zien om werkers voor de Heer, veelal zendelingen, wereldwijd te helpen bij hun functioneren. In dat helpen ligt onder andere onze specifieke positie. We geloven dat werkers worden uitgezonden door plaatselijke geloofsgemeenschappen; zij en de werker vormen de ‘inner circle’. Als dat in veel soms kleinere gemeenten gebeurt, zijn er veel parallelle activiteiten, zaken die we beter gemeenschappelijk kunnen oppakken. Dat is ons bestaansrecht.
Voornoemde geloofsgemeenschappen worden veelal aangeduid als Vergaderingen van Gelovigen, maar onze scope is ten diepste de hele Gemeente van God.

Historie

Na de tweede wereldoorlog nam werk van de Heer in het buitenland sterk toe. Financiële ondersteuning van werk en werkers was een logisch gevolg. Dat vereiste overleg en kennis van omstandigheden. Daarmee was ook de noodzaak tot publiceren over dit werk aangetoond. Zo ontstond in 1975 St. Nehemia en zag het blad ‘Berichten’ het licht.

Heleen Voorhoeve, die al in 1937 vertrok naar Egypte, mogen we gerust noemen als de nestor onder de werkers. Ook Cor en Audrey Bruins vertrokken met hun gezin naar dat land.
Eind zestiger jaren gingen de echtparen Oostra en Nunn naar Colombia. In de zeventiger en tachtiger jaren vond een sterke uitbreiding plaats van werk. Het gaat dan om meerdere landen in Afrika, maar ook in de ons omringende landen.

We kunnen de geschiedenis geografisch duiden, ook qua inhoud heeft zending, werk voor de Heer, een ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk lag de nadruk op directe prediking van het evangelie, (vooral via scholen en ziekenhuizen die men had opgericht) en op gemeentestichting. Bij dat laatste had de viering van het Avondmaal prioriteit. In het eerste decennium van deze eeuw werd zending langzaamaan anders ingebed. Door hulpverlening, maar meer nog participatie in de plaatselijke samenleving werd en wordt gepoogd discipelen te werven voor Jezus Christus. Daarbij heeft de zendeling, de werker, de taak van coach. Hij/zij maakt discipelen conform Mattheüs 28:19. Belangrijk onderdeel van werk blijft, te vertellen wie Jezus Christus is, wat hij zaligmakend heeft gedaan en Wie Hij nu wil zij n voor iedereen die Hem aanneemt in Wie Hij is, Zoon van de levende God.

Zending anno 2013

Anno 2014 richten we ons op globaal 75 volwassenen en 54 kinderen. Bij de uitvoering van onze taak werken we samen met een aantal zusterstichtingen in het buitenland.

De Bijbel geeft diverse aspecten van zendingswerk. Een veel genoemd doel is alle volken op de aarde tot discipelen, volgelingen, leerlingen te maken, door hen te dopen tot de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hen te leren datgene wat de Heer Jezus de apostelen had onderwezen. Gemeenten stichten is een ander doel van het werk dat we steunen. Op veel plaatsen zijn gemeenten, in diverse landen zijn ze niet of nauwelijks. Het sluit nauw aan bij dat wat de apostel Paulus deed op zijn zendingsreizen, zie het bijbelboek handelingen van de apostelen.
Een derde aspect dat we willen noemen is door te participeren inde omstandigheden van minder bedeelden een vertrouwensband op te bouwen waarin ook op enig moment ook over de Heer Jezus Christus gesproken kan worden als Heiland van de wereld en van individuen.

Taakvelden

Onze doelgroep is in eerste instantie de werker buiten Nederland. Werkers in eigen land hebben hun achterban ‘om de hoek’. Voor werkers in andere werelddelen is die afstand veel groter.
Een belangrijk aspect van het werk van Nehemia is informatie verspreiden. Hiermee verstevigen we banden tussen werkers en belangstellenden. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het maandblad Berichten.
Een tweede taak die we uitvoeren is netwerken. Werkers in contact brengen met andere werkers, zodat ze van elkaar kunnen leren, nationaal contacten onderhouden met aanverwante organisaties en internationale contacten onderhouden met zusterorganisaties.
Een derde taak is het verzamelen van gelabelde gelden (doelgericht gegeven) waardoor transacties goedkoper en betrouwbaarder worden uitgevoerd en gecontroleerd.
Het werven van gelden evt. zonder specifieke bestemming ,aanvullend op de gelabelde gelden. Het bestemmen van erfenissen, schenkingen en legaten daar waar noden bekend worden.

Besteding van gelden

Hoofddoel is bij te dragen aan levensonderhoud van werkers. Voor velen van hen is wat beschikbaar is voor levensonderhoud van een minimaal niveau. Daarnaast zijn middelen nodig voor verzekeringen, vervoer en scholing van kinderen.
Een tweede doelgroep is het verspreiden van de Bijbel, geschreven of voorgelezen en ten derde lectuur die over de Bijbel gaat.
Verder onderscheiden we schoolwerk, werk onder zieken en we fungeren als bruggenhoofd tussen werkers en EO Metterdaad.