Beleidsplan 2010 tot 2015


Het doel van de stichting

Het steunen van evangelisatiearbeid in en buiten Nederland, alsmede het uitgeven of doen
uitgeven van periodieken en andere geschriften. We ondersteunen christenen die zich volledig of bijna volledig toeleggen op zending of daaraan gerelateerd maatschappelijk ondersteunend werk.

Doelstelling voor de betreffende periode

Het bundelen en doorsturen van gelden die gelabeld zijn binnengekomen. Daarbij kunnen we een aanvulling doen uit ongelabelde middelen.
We geven maandelijks een blad uit (Berichten), met als doel netwerken, verslaglegging en fondswerving.
We begeleiden en coachen werkers.
We onderhouden contacten met zusterorganisaties in de ons omringende landen.

Beheren van gelden

De penningmeester beheert de gelden en legt jaarlijks rekening en verantwoording af.
Middelen komen binnen via giften en nalatenschappen.
Rente van het doorlopende kapitaal benutten we voor de dekking van onkosten en voor de uitgave van het blad Berichten.

Criteria voor besteding van gelden

Het bestuur beslist over de besteding van de gelden.
Giften die we doen wordt getoetst op de doelstelling van de stichting.
Informatie van bestuursleden en derden bepalen mede het besluit of aanpassing van het
beleid bij giften die we doen.
Privacy is o.a. gewaarborgd doordat geen vastlegging plaatsvindt van de motieven die de omvang van de giften die we doen, bepalen.

Onkosten en vacatiegelden

De stichting kent geen toekenning van vacatiegelden.
Feitelijke kosten kunnen desgevraagd vergoed worden. Voor autokosten geldt een maximum
van de belastingvrije vergoeding.
Werkzaamheden voortvloeiende uit besluiten van het bestuur worden door bestuursleden om niet verricht.
Indien nodig kan het bestuur noodzakelijke apparatuur kopen of bijdragen in de kosten.

Motivering risicoprofiel

De stichting kan niet worden verplicht te schenken.
De stichting zal niet schenken als ze niet over middelen beschikt.
De stichting geeft jaarlijks aan, hoe de verwachting is mbt de continuïteit.

Te verwachten giften en uitgaven:
Giften voor buitenland € 350.000 Giften naar buitenland€ 350.000
Nalatenschappen pm Idem uit nalatenschappenpm
Giften binnenland€ 100.000Giften binnenland€ 100.000
Vrijwillige bijdragen periodiek€ 20.000Uitgave Periodiek € 20.000
Rente€ 4.000Bestuurskosten€ 4.000
Totaal € 474.000 Totaal€ 474.000