Verslag over 2018 van stichting Nehemia

We hebben op een aantal manieren invulling gegeven aan het in de statuten vermelde doel van de stichting: ‘Het steunen van evangelisatiearbeid in en buiten Nederland, alsmede het uitgeven of doen uitgeven van periodieken en andere geschriften’. Daarnaast vermelden we enkele persoonlijke en financiële mutaties.
We hebben een gedeeltelijke verantwoordelijkheid voor ongeveer veertig werkers (echtparen en alleenstaanden). De term gedeeltelijk geeft aan dat sprake is van partiële ondersteuning.

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor hun functioneren, niet wat het materiele betreft als ook financieel.
Onze inbreng is aanvullend. TFC’s en plaatselijke geloofsgemeenschappen gaan voor. De term ‘ongeveer’ heeft als doel aan te geven dat nauwkeurig tellen niet mogelijk is, omdat er diverse overgangsvormen zijn.
Naast deze kwantitatieve vaststelling vindt er ook een verschuiving plaats in het soort werk dat wordt gedaan. Neemt de inzet tot gemeente-stichtend werk af, dat van discipelschapswerk, van sociale ondersteuning, van tentenmakers, Bijbelvertalers, jongerenwerk enz. neemt toe.

Bestuur

Bestuurslid Niels Waleson is opgevolgd door David van der Bijl uit Kapelle.

Vermogen

Voor onze activiteiten hadden we een eigen vermogen van globaal € 1.000 en een balanstotaal van bijna € 570.000. Het verschil is grotendeels de lopende geldstroom van inkomende giften en de voorgenomen ondersteuningen.

Berichten

Het uitgeven van ons periodiek Berichten kostte € 22.500, waarvan globaal € 16.000 werd bijgedragen door directe bijdragen van de lezers. De uitgave van Berichten gebeurde elf keer per jaar en de redactioneel verantwoordelijke is Karel H. Remmelink, tevens secretaris/penningmeester van de stichting. Als tweede redactioneel verantwoordelijke is mw. J.E. Schaafsma-Gerritsen van der Hoop aangetrokken. Zij is met name tekstueel eindverantwoordelijk. De opmaak is in handen van Frederik van der Pol. We remmen digitaal verzenden van Berichten, hoewel dat voordeliger is. Er zijn in het buitenland werkvelden waarbij we voorzichtig moeten zijn met publiceren. De digitale vorm is minder veilig.

Steunen van personen en activiteiten

De steun is samen te vatten onder de termen sponseren, netwerken en klankborden. Dat gebeurt via schriftelijke communicatie en bezoeken, de laatste deels ter plekke, maar vooral bij verlof. De eerste heeft als reden de toezegging c.q. controle op het daadwerkelijk ter plekke komen van kwartaalgiften. Bezoeken staan in het teken van monitoring, klankborden, bemoedigen doorverwijzen, zowel inhoudelijk als financieel, enz.

Financiële ondersteuning

In 2018 is globaal € 534.000 besteed aan activiteiten in het buitenland en € 256.000 in het binnen land. We hebben een algemene aftrek ingevoerd van 2%. Dit in verband met de lage rente-inkomsten. Het geld wordt gebruikt om het tekort van de uitgave van Berichten aan te vullen en ter dekking van de bestuurskosten.

Internationaal

We worden in beperkte mate, minder dan drie procent ondersteund door instanties in het buitenland, maar zelf ondersteunen we ook weer activiteiten buiten onze directe ‘inner circle’. Ook hebben we besloten dat het internationaal overleg wordt opgeschaald naar tweejaarlijks, met behoud van het jaarlijkse financiële overzicht. De eerstvolgende bijeenkomst is in 2020.

Contact met de achterban

Dit jaar waren er geen bijzondere activiteiten.

Verlies- en winstrekening 2018

OntvangstenUitgaven
Bijdrage berichten€ 15.891Uitgave Berichten€ 22.468
Bankrente€ 667Kosten activiteiten€ 3.266
Contributies abonnementen€ 887
Bankkosten€ 985
Bestuurskosten€ 2.759
Tekort-/- € 13.808
Totaal€ 16.558Totaal€ 16.558

Toelichting op de verlies en winstrekening 2018

Ontvangsten

Voor de uitgave van het maandblad Berichten verzoeken we de lezers om een vrijwillige bijdrage. Die heeft dit jaar minder opgebracht, bijna 70 %van de kosten kon daarmee worden gedekt. De bankrente is vooral rente van het omlopend kapitaal, de tijd dat giften onder het beheer van de stichting verblijven.

Uitgaven

Het blad Berichten kostte voor elf nummers per jaar ruim € 22.000, zijnde de kosten van druk en verzenden. Samenstellen en opmaak gebeuren om niet.

Onder kosten van activiteiten in 2018 vallen de kosten van een verblijfslocatie voor werkers. We nemen kennis van werk van zusterorganisaties in binnen – en buitenland. Daaraan zijn kosten verbonden. De bankkosten hebben betrekking op de overboekingen, de bestuurskosten zijn vooral reiskosten voor vergaderingen. Het tekort wordt gefinancierd door grotere giften te belasten met twee procent.

De balans

(in € 1.000)

ActivaPassiva
Activa0Stichtingskapitaal0
Liquide middelen569Kostenreserve1
Lange termijn ondersteuning 276
Korte termijn ondersteuning binnenland37
Idem buitenland255
Totaal569Totaal569

Toelichting

Onder de activa vermelden we normaliter kantoormaterieel. De computers hebben inmiddels geen waarde meer. Van de liquide middelen is voor een deel al een verplichting aangegaan, globaal 50%. De resterende krijgen een bestemming op langere termijn. Bij de passiva zijn deze uitgesplitst. Daarnaast is er nog een reservering.