Verslag over 2019 van stichting Nehemia

Doel

De statuten vermelden als doel van de stichting: ‘Het steunen van evangelisatiearbeid in en buiten Nederland, alsmede het uitgeven of doen uitgeven van periodieken en andere geschriften’.

Ondersteuning van evangelisatiearbeid in Nederland

Omdat  projecten in Nederland direct kunnen worden uitgevoerd is onze bemoeienis beperkt. We publiceren, promoten, maar financiële ondersteuning is incidenteel en beperkt van omvang.

Ondersteuning van evangelisatiearbeid buiten Nederland

We hebben een gedeeltelijke verantwoordelijkheid voor ongeveer veertig projecten. De term ‘gedeeltelijk’ geeft aan dat sprake is van partiële ondersteuning. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor projecten, niet wat het materiele betreft als ook financieel niet. Onze inbreng is aanvullend. TFC’s en plaatselijke geloofsgemeenschappen gaan voor. De term ‘ongeveer’ heeft als doel aan te geven dat nauwkeurig tellen niet mogelijk is, omdat er diverse overgangsvormen zijn. Sommige projecten ondersteunen we niet, maar we publiceren wel en omgekeerd.

Naast deze kwantitatieve vaststelling vindt er ook een verschuiving plaats in het soort werk dat wordt gedaan. De inzet voor gemeente-stichtend werk neemt af, dat van discipelschapswerk, van sociale ondersteuning, van het evangelie uitdragen in andere culturen, van Bijbelvertaalwerk, jongerenwerk enz. neemt toe. De projecten concentreren zich meer in Zuid-Amerika en Zuidoost Azië, terwijl het in Afrika en Europa stabieler is of licht afneemt.

Bestuur

Per een februari heeft David van de Bijl uit Kapelle de plaats ingenomen van Niels Waleson.

Vermogen

Voor onze activiteiten hadden we een eigen vermogen van globaal € 1.000 en een balanstotaal van bijna € 735.000. De groei ervan is een gevolg van legaten ter ondersteuning van sociaal zwakkeren.

Berichten

Het uitgeven van ons periodiek Berichten kostte € 23.500, waarvan globaal € 16.700 werd bijgedragen door directe bijdragen van de lezers. De uitgave van Berichten gebeurde elf keer per jaar en de redactioneel verantwoordelijke is Karel H. Remmelink, tevens secretaris/penningmeester van de stichting. J.E. Schaafsma-Gerritsen van der Hoop is tekstueel eindverantwoordelijk. De opmaak is in handen van Frederik van der Pol, terwijl Pieters in Groede het drukwerk verzorgt. We remmen digitaal verzenden van Berichten, hoewel dat voordeliger is. Er zijn in het buitenland werkvelden waarbij we voorzichtig moeten zijn met publiceren. De digitale vorm is minder veilig.

Steunen van personen en activiteiten

De steun is samen te vatten onder de termen sponseren, netwerken en klankborden. Dat gebeurt via schriftelijke communicatie en bezoeken, de laatste deels ter plekke, maar vooral bij verlof van werkers. De eerste heeft als reden de controle op het daadwerkelijk ter plaatse komen van giften. Bezoeken staan in het teken van monitoring, klankborden, bemoedigen doorverwijzen, zowel inhoudelijk als financieel, enz.

Financiële ondersteuning

In 2019 is globaal € 535.000 besteed aan activiteiten in het buitenland en € 218.000 in het binnenland. We hebben een algemene aftrek van 2%. Dit in verband met de lage rente-inkomsten en de gestegen kosten. Het geld wordt gebruikt om het tekort van de uitgave van Berichten aan te vullen en ter dekking van de bestuurskosten.

Internationaal

We worden in zeer beperkte mate ondersteund door donaties uit het buitenland. Internationaal overleg is tweejaarlijks, met behoud van het jaarlijkse financiële overzicht. De eerstvolgende bijeenkomst is in 2020.

Contact met de achterban

Dit jaar waren er geen bijzondere activiteiten.

Verlies- en winstrekening 2019

OntvangstenUitgaven
Bijdrage berichten€ 16.717Uitgave Berichten€ 23.527
Bankrente€ 238Kosten activiteiten€ 3.917

Contributies abonnementen€ 905
Bankkosten€ 1.078
Bestuurskosten€ 2.117
2 % regeling€ 8.216
Tekort-/- € 6.374
Totaal€ 25.170Totaal€ 25.170

Toelichting op de verlies en winstrekening 2019

Ontvangsten

Voor de uitgave van het maandblad Berichten verzoeken we de lezers om een vrijwillige bijdrage. Die heeft dit jaar minder opgebracht, ruim zeventig procent van de kosten kon daarmee worden gedekt. De bankrente is rente van het omlopend kapitaal, de tijd dat giften onder het beheer van de stichting verblijven.

Uitgaven

Het blad Berichten kostte voor elf nummers per jaar ruim € 23.500, zijnde de kosten van druk en verzenden. Samenstellen en opmaak gebeuren om niet.

Onder kosten van activiteiten in 2019 vallen de kosten van een verblijfslocatie voor werkers. We nemen kennis van werk van zusterorganisaties in binnen – en buitenland. Daaraan zijn kosten verbonden. De bankkosten hebben betrekking op de overboekingen, de bestuurskosten zijn vooral reiskosten voor vergaderingen. Het tekort wordt gefinancierd door grotere giften te belasten met twee procent.

De balans

(in € 1.000)

ACTIVA PASSIVA
Activa0Stichtingskapitaal0
Liquide middelen735Kostenreserve1
Lange termijn ondersteuning 513
Korte termijn ondersteuning binnenland28
Idem buitenland193
Totaal735Totaal735

Toelichting

Onder de activa vermelden we normaliter kantoormaterieel. De computers hebben inmiddels geen waarde meer. Van de liquide middelen is voor een deel al een verplichting aangegaan, globaal 50%. Het betreft de korte termijn ondersteuning. De resterende krijgen een bestemming op langere termijn. Aan dit bedrag is in 2019 een legaat toegevoegd met als bestemming de ondersteuning van projecten die door terugloop van de achterban extra middelen behoeven.