Stichting Nehemia in 2020

Dankbaar voor wat we konden doen

Het schrijven van een verslagje over de activiteiten van stichting Nehemia in 2020 voelt een beetje zoals verwoord in Handelingen elf en veertien waar eerst Petrus en dan Paulus verslag uitbrengen over hun wedervaren: ‘Als dan God dezelfde gave aan hen heeft gegeven als ook aan ons, toen wij tot geloof in de Heer Jezus Christus kwamen, wie was ik dat ik God kon weren? Toen zei nu dit hoorden, hielden zij zich stil, en zij verheerlijkten God en zeiden: Dus ook aan de volken heeft God de bekering tot het leven gegeven’. En ‘zij berichtten alles wat God met hen had gedaan en dat Hij voor de volken een deur van geloof had geopend’. Nu is het niet zo dat we àlles berichten, maar wel dat we hebben gezien dat God deuren opent. Ook is er wel degelijk enige overeenkomst tussen Israël en de volken enerzijds en landen van waaruit zendingswerk gedaan wordt en landen die zendingswerk ontvangen.

Het is inmiddels een open deur dat Corona ons leven heeft veranderd. Mogelijk minder bekend is dat ook het zendingswerk, of breder ‘werk voor de Heer’ aanzienlijk van aard is veranderd. Het afgelopen jaar konden werkers soms niet van en naar het land van zending. Soms lag de belangrijkste zendingsactiviteit stil, of ligt nog stil. Anderen konden nog wel deels doorwerken en er ontstonden nieuwe vormen van overdracht van de Bijbelse boodschap. Het bracht met zich mee dat velen moesten nadenken over de kernvragen van hun bediening. Parkeren, veranderen en stoppen waren en zijn daarbij de voornaamste keuzemogelijkheden.

Bij parkeren denken we bijvoorbeeld aan het werk van Seaman’s Mission van zuster Roeli Elbers en velen met haar in het buitenland en aan het beurswerk van Richard en Emke en hun team in het binnenland.

Bij veranderen denken we aan de omschakeling van fysiek ontmoeten naar digitaal communiceren, Zoom en Teams zijn inmiddels ingeburgerde begrippen. Broeders die Bijbelstudies hielden in zalen doen dat nu vanuit hun kantoor thuis. We lazen ervan in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Colombia heeft het met succes ingang gevonden.

Stoppen staat mogelijk wat verder af van Corona, maar ook daar hadden we mee te maken. Meest opvallende in dat jaar was dat twee broers Hoddenbagh aangaven daar mee bezig te zijn, een proces van afbouwen wat op enig moment leidt tot stoppen. Hetzelfde geldt voor Kees Beekhuizen bij st. Adullam en bij Herbert en Iny Martin bij ZAM.

Andere koers

In bovengenoemde Bijbelgedeelten klinkt ook door dat God een andere richting voorstaat dan men dacht. Heel concreet spreekt Paulus over een geopende deur van geloof. Onder die andere koers verstaan we nu even de globalisering van de wereldwijde samenleving. Het grootste deel van de mensen beschikt over een mobiele telefoon en kan internet ontvangen. Daarmee worden wereldwijd mensen bereikt terwijl de werker thuis kan blijven. Dat is realiteit en een geweldig hulpmiddel in de huidige situatie. De ontvangers hebben de mogelijkheid gekregen om mee thuis Gods Woord te horen. Maar ze kunnen ook meekijken in leefsituaties wereldwijd. Daarmee wordt Bijbelse profetie vervuld, maar zij zien ook het geweldige verschil tussen hun en ons leven en stellen daar vragen over, bijvoorbeeld: ‘hoe geloven jullie’ of ‘hoe vervullen jullie de zendingsopdracht’? Globalrize is een voorbeeld van een zendingsorganisatie die hierop inspeelt en waar inmiddels diverse broeders en zusters met een vergaderingsachtergrond als vrijwilliger werkzaam zijn.

Financieel

We zijn de Heer heel erg dankbaar dat Hij nu al zoveel jaar heeft voorzien in middelen, zodat we naar behoren kunnen functioneren. Dit speelt te meer, daar we moeten vaststellen dat we in vergelijking met andere organisaties relatief veel werkers hebben in relatie tot de achterban. Om u een indruk te geven, wij voelen ons mede verantwoordelijk voor ongeveer drie en dertig werkers; individuele personen en echtparen. Deze zijn om te rekenen naar standaardwerkers en dan zijn het er globaal vijfentwintig. Als we een gangbaar bestedingen-patroon zouden hanteren betekent dit een jaarlijks bedrag van zo maar zeven ton. In tabel 1 ziet u de bestedingen van de afgelopen vijf jaar. In 2020 nam de ondersteuning van werkers wat af ten gunste van ondersteuning van behoeftigen. We hebben gemeend de totale ondersteuning toch weer te moeten verhogen. Gelukkig hadden we daarvoor ook de middelen. Het moge duidelijk zijn, Nehemia is slechts een van de geldstromen die voor dit bedrag zorgen. Naast levensonderhoud zouden we graag meer doen aan bestrijding van armoede, aan Bijbel- en lectuurverspreiding. Dit verbreedt ons werk en is positief voor een Anbi-status. De schaduwkant is dat veel werkers ervaren dat financieel ondersteunen van mensen door werkers nogal eens leidt tot scheve gezichten. Toch willen we dit werk niet verwaarlozen! Het is een gebedsonderwerp.

Publiceren

In januari 2020 mochten we de mijlpaal bereiken van vijfhonderd exemplaren van het maandblad Berichten. We zijn veel dank verschuldigd aan de werkers die ons steeds van kopij voorzagen. Mogelijk hebt u gemerkt dat we onze blik daarbij af en toe verruimen naar ander werk. Dit met het doel om er kennis van te nemen, ervoor te bidden en ook om te onderstrepen dat we christen willen zijn met medechristenen die dezelfde Heer dienen. Het komt nogal eens voor dat werkers die hun roots in vergaderingen hebben ons willen laten delen in hun dienst.

Bestuur

We hebben dit jaar afscheid genomen van David van der Bijl. Het was hem duidelijk geworden dat hij geschikter is voor andere vormen van werk. Op dit moment zitten we in een traject van uitbreiding van het bestuur waarbij we proberen om breed vertegenwoordigd te zijn.

Verlies- en winstrekening 2020

OntvangstenUitgaven
Bijdrage Berichten€ 15.967,70Kosten Berichten€ 22.608,78
Bankrente€ 96,18Kosten activiteiten€ 6.887,74
2% regeling€ 13.386,75Contributies en abonnementen€ 929,87
Bankkosten€ 1.001,53
Bestuurskosten€ 2.852,16
Resultaat-/- € 4.827,45
TOTAAL€ 29.450,63TOTAAL€ 29.450,63

Toelichting op de verlies en winstrekening 2020

Ontvangsten

Voor de uitgave van het maandblad Berichten verzoeken we de lezers om een vrijwillige bijdrage. De bankrente is rente van het omlopend kapitaal, de tijd dat giften onder het beheer van de stichting verblijven. De 2 % regeling is de ‘afroming’ van binnenkomende giften ten behoeve van het functioneren van de stichting, dus ter dekking van de kosten.

Uitgaven

Het blad Berichten kostte voor elf nummers per jaar ruim € 22.600, zijnde de kosten van druk en

verzenden. De kosten waren in 2020 lager omdat het aantal abonnees terugliep. Samenstellen en

opmaak gebeuren om niet.

Onder kosten van activiteiten in 2020 vallen de kosten van een verblijfslocatie voor werkers. We nemen kennis van werk van zusterorganisaties in binnen – en buitenland. Daaraan zijn kosten verbonden. De bankkosten hebben betrekking op de overboekingen, de bestuurskosten zijn naast reiskosten voor vergaderingen, accountantskosten. Het tekort kwam ten laste van de eigen middelen.

De balans per 31-12-2020 in € 1.000

ACTIVA PASSIVA
Activa0Stichtingskapitaal 0
Liquide middelen750Lange termijn ondersteuning 496
Korte termijn ondersteuning binnenland48
Idem buitenland206
TOTAAL 750TOTAAL 750

Toelichting

Onder de activa vermelden we normaliter kantoormaterieel. De computers hebben inmiddels geen waarde meer. Van de liquide middelen is voor een deel al een verplichting aangegaan, globaal 58%. Het betreft de korte termijn ondersteuning. De resterende krijgen een bestemming op langere termijn.