Stichting Nehemia in 2021

Mee bewegen met de tijd

Rust mijn ziel, uw God is Koning, heel de wereld zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken, maar Hij zelf verandert niet. Ieder woelt hier om verand’ring en betreurt ze dag aan dag, hunkert naar hetgeen hij zien zal, wenst terug ‘t geen hij eens zag. Rust mijn ziel, uw God is Koning! Wees tevreden met uw lot! Zie, hoe alles hier verandert, en verlang alleen naar God!

Bemoediging en verlangen

Dit lied heeft volgens ‘Nederland zingt’ als thema’s: bemoediging en verlangen. Ze vatten goed samen wat we als bestuur van stichting Nehemia het afgelopen jaar hebben mogen ervaren. Oppervlakkig gezien hebben we onze werkzaamheden gewoon voortgezet, het steunen van enig werk voor de Heer. Contacten onderhouden met werkers, publiceren, fondsen werven en gelden bestemmen zijn activiteiten die daarbij horen. De bemoediging hebben we gezien in de nieuwe wegen die her en der werden ingeslagen om mensen met het evangelie te bereiken, in de omvang van de ons toevertrouwde middelen en in de feedback die we regelmatig krijgen, zowel van de achterban als de werkers. Bij verlangen denk je misschien wel aan ‘wat hij eens zag’. Maar waarom zouden we niet beginnen met het verlangen naar onze ‘bijeen vergadering tot Hem’, of zoals het lied zegt ‘en verlang alleen naar God’, zo genoemd in 2th2:1. Hopelijk verlang je ook naar de grote oogst die binnengehaald gaat worden, mensen die in Jezus zijn gaan geloven. Feit is dat de Heer nog niet gekomen is en dat betekent dat we vooral plaats inruimen om vooruit te kijken, voortbouwend op wat de afgelopen jaren ons leerden.

De achterban

In toenemende mate zijn individuele broeders en zuster achterban van Nehemia. In afnemende mate zijn het vergaderingen die helaas vergrijzen en krimpen. De individuele betrokkenheid die we her en der opmerken betekent dat de Heer Zijn Gemeente in stand houdt en voedt, voedt met het verlangen om te participeren in de verspreiding van de blijde boodschap, waarbij zorg voor zwakkeren in de diverse samenlevingen vaak de ingang vormt. Op langere termijn betekent dit ook, dat we ons in toenemende mate profileren buiten de kring van vergaderingen.

De werkers

Afgelopen jaar is een jaar geweest waarin levensonderhoud duurder werd. Die trend zal nog wel een poos zo blijven en dat betekent dat de ondersteuning groter moet worden. Dat hebben we, God zij dank, ook kunnen doen. Om u een indruk te geven, dit betekent dat de ondersteuning de komende tijd tien procent hoger zal moeten zijn dan die het afgelopen jaar geweest. Soms zijn we geneigd om te denken dat het aantal werkers afneemt, maar wij willen open blijven staan voor nieuwe werkers die een beroep op ons gaan doen. Dat beroep is nogal eens heel bescheiden, omdat men bijvoorbeeld denkt dat alleen werkers met een vergadering-achtergrond door Nehemia gesteund mogen worden. U begrijpt, wij hechten meer waarde aan een deugdelijk getuigenis over hen. Tot nu toe hebben we niet velen betrokken bij ons werk, omdat we een relatief groot aandeel werkers hebben ten opzichte van de achterban.

Een andere doelgroep vormen de oudere werkers met partners. Hoewel diverse broeders en zusters in vergaderingen moeten rondkomen van alleen AOW, heeft het merendeel een aanvullend pensioen. Voor werkers is dat in mindere mate het geval en voor werkers in het buitenland is het vaak nog ongunstiger. De zorg voor hen die in zo’n situatie behoeftig raken of gaan raken staat al langer op onze agenda. Daarbij vinden we dat de term ‘behoeftig’ voor hen niet zou moeten gelden. Wij zouden ons moeten richten naar de standaard dat de arbeider zijn loon waard is. Het is moeilijk om aan te geven wat de omvang van deze ondersteuning zal zijn, maar duidelijk is wel dat het al snel om grote bedragen gaat.

Het werk

Met de ondersteuning van werkers in hun levensonderhoud dragen we bij aan de output die zij leveren. In veel gevallen is dat uitleg over Gods Woord, hetzij het evangelie, hetzij opbouw van gelovigen en daarmee ook van gemeenten. Bij directe persoonlijke contacten zoals markt- en beurswerk staat de relatie centraal, bij andere, zoals schriftelijke en digitale Bijbelcursussen gaat het om de overdracht van kennis van de Bijbel en over Jezus in het bijzonder.

In toenemende mate is zorg voor armen aan de orde. De kloof tussen rijk en arm is groter geworden. Hiertoe rekenen we vooral ook de zorg voor kinderen en tieners.

In sommige gevallen is sprake van tentenmakers, werkers die in een geslotener land leven als christen, een baan hebben en hun integratie en sociale contacten gebruiken om hun levensstijl toe te lichten.

Uitbreiding bestuur

In het afgelopen jaar hebben we twee nieuwe bestuursleden kunnen toevoegen aan de vijf waarmee we het jaar begonnen. Met Hilde Vet en Jeroen Lievers uit (de omgeving van) Alphen aan den Rijn brengen we meer evenwicht in leeftijd en geslacht.

Over de inhoud

Werk voor de Heer is een breed begrip. Wij prediken Jezus is voor sommigen een te beperkte omschrijving. Wat we nu waarnemen is minder kerk/gemeente, meer discipelschap. Daarmee bedoelen we dat als we over het buitenland spreken, er minder directe evangelisatie is, minder voorbeelden zijn van gemeentestichting, gemeenteopbouw, zeker in de traditionele sfeer van vergadering. Wat is toegenomen is onderwijs over discipelschap. Om met Paulus te spreken, het navolgen van hem zoals hij Christus navolgde. Een van de oorzaken waarom de samenleving moeite heeft met christenen is hun (soms) bedenkelijke imago. Het voorleven van de navolging van Christus is een taak die we meer aandacht moeten geven. Hierbij dienen we vooral ook aandacht te houden voor kinder- en tienerwerk, want het overgrote deel van de levensbeslissingen worden in die periode genomen. Mogelijk vergrijzen we in Nederland, wereldwijd verjongt de wereldbevolking en is er aan werk dus geen gebrek: de velden zijn wit om te oogsten!

Financieel

Verlies- en winstrekening 2021

OpbrengstenKosten
Baten 2% regeling€ 20.988 Kosten Berichten€ 21.978
Berichten€ 12.283 Contr. abonnementen€ 930
Bankrente€ -363 Bankkosten€ 1.277
Bestuurskosten€ 1.905
Kosten activiteiten€ 5.652
TOTAAL€ 32.908 € 31.741
Resultaat€ 1.167

Toelichting op de verlies en winstrekening

Ontvangsten

De 2 % regeling is de ‘afroming’ van binnenkomende giften ten behoeve van het functioneren van de stichting, dus ter dekking van de kosten. Voor de uitgave van het maandblad Berichten verzoeken we de lezers om een vrijwillige bijdrage. De bankrente is rente van het omlopend kapitaal, de tijd dat giften onder het beheer van de stichting verblijven.

Uitgaven

Het blad Berichten kostte voor elf nummers per jaar bijna € 22.000, zijnde de kosten van druk en

verzenden. Samenstellen en opmaak gebeuren om niet.

Onder kosten van activiteiten vallen de kosten van een verblijfslocatie voor werkers. We nemen kennis van werk van zusterorganisaties in binnen – en buitenland. Daaraan zijn kosten verbonden. De bankkosten hebben betrekking op de overboekingen, de bestuurskosten zijn naast reiskosten voor vergaderingen, accountantskosten. Het resultaat kwam ten bate van de eigen middelen.

De balans per 31-12-2021 in € 1.000

ACTIVA PASSIVA
Activa1Stichtingskapitaal322
Liquide middelen966Bestemmingsreserve224
Korte termijn ondersteuning binnenland69
Idem buitenland352
TOTAAL 967TOTAAL 967

Onder de activa vermelden we normaliter kantoormaterieel. Van de liquide middelen is voor een deel al een verplichting aangegaan, globaal tweederde deel. Het betreft de ondersteuning op korte en middellange termijn. De resterende krijgen een bestemming op langere termijn. De toename van het stichtingskapitaal is veroorzaakt door verkregen legaten.