Wie was Nehemia

In het gelijknamige Bijbelboek wordt Nehemia aan ons voorgesteld als allochtoon schenker van de koning die aanzien genoot en een onbezorgd leven leidde. Hij had Jeruzalem lief en was bezorgd over het welzijn van zijn volk. Hij was een man van gebed en geloofde in de God van de Bijbel, die zijn beloften hield, zonden vergaf en zijn volk hielp als ze tot Hem riepen. Hij stelde zich beschikbaar voor de Heer om werk te doen en vertrouwde daarbij op Gods grote kracht om in en door hem te werken. Het geeft goed weer waar we voor staan.

Wat is Stichting Nehemia

We lijken in menig opzicht op een zendingsorganisatie. Dat betekent dat we het als onze taak zien om werkers voor de Heer, veelal zendelingen, wereldwijd te helpen bij hun functioneren. In dat helpen ligt onder andere onze specifieke positie. We geloven dat werkers worden uitgezonden door plaatselijke geloofsgemeenschappen; zij en de werker vormen de ‘inner circle’. Als dat in veel soms kleinere gemeenten gebeurt, zijn er veel parallelle activiteiten, zaken die we beter gemeenschappelijk kunnen oppakken. Dat is ons bestaansrecht.

Zending wereldwijd betekent naast werkers ondersteunen, het sponseren van lectuur zoals Bijbels, van zwakkeren in de samenleving, van weduwen en wezen en van scholing. Microfinanciering behoort tot de mogelijkheden.
Voornoemde geloofsgemeenschappen worden veelal aangeduid als Vergaderingen van Gelovigen, maar onze scope is ten diepste de hele Gemeente van God.

In fiscale termen is stichting Nehemia een zelfstandig onderdeel van de geloofsgemeenschap vergadering van gelovigen.

Historie

Na de tweede wereldoorlog nam werk van de Heer in het buitenland sterk toe. Financiële ondersteuning van werk en werkers was een logisch gevolg. Dat vereiste overleg en kennis van omstandigheden. Daarmee was ook de noodzaak tot publiceren over dit werk aangetoond. Zo ontstond in 1975 St. Nehemia en zag het blad ‘Berichten’ het licht.

Heleen Voorhoeve, die al in 1937 vertrok naar Egypte en in 2014 ontsliep, mogen we gerust noemen als de nestor onder de werkers. Zij heeft schoolwerk en hulp aan vrouwen en meisjes op de kaart gezet, niet alleen in Egypte, maar wereldwijd. Ook Cor en Audrey Bruins vertrokken met hun gezin naar dat land.

Eind zestiger jaren gingen de echtparen Oostra en Nunn naar Colombia. Met hun gemeente stichtende werk brachten ze ook orde en regel in gezinnen. In de zeventiger en tachtiger jaren vond een sterke uitbreiding plaats van werk. Het gaat dan om meerdere landen in Afrika, maar ook in de ons omringende landen.

We kunnen de geschiedenis geografisch duiden, ook qua inhoud heeft zending, werk voor de Heer, een ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk lag de nadruk op directe prediking van het evangelie, (vooral via scholen en ziekenhuizen die men had opgericht) en op gemeentestichting. In het eerste decennium van deze eeuw werd zending langzaamaan anders ingebed. Door hulpverlening, maar meer nog participatie in de plaatselijke samenleving werd en wordt gepoogd discipelen te werven voor Jezus Christus. Daarbij heeft de zendeling, de werker, de taak van coach. Hij/zij maakt discipelen conform Mattheüs 28:19. Belangrijk onderdeel van werk blijft, te vertellen wie Jezus Christus is, wat Hij zaligmakend heeft gedaan en Wie Hij nu wil zijn voor iedereen die Hem aanneemt in Wie Hij is, Zoon van de levende God.

Zending anno 2021

We participeren in talloze projecten. In Nederland concentreert zich dat op vluchtelingen, jongeren en hen met een niet Nederlandse achtergrond. In het buitenland gaat het wederom om jongerenwerk, kinderopvang, opvang wezen, armoedebestrijding, werk onder zieken, gevangeniswerk, opvang zeelieden enz. Bij de uitvoering van onze taak werken we samen met zusterstichtingen in binnen- en buitenland.

Bij diverse projecten is verspreiding van kennis over de Bijbel uitmondend in discipelschap aanwezig.
Zo wordt taalonderwijs direct en indirect gestimuleerd door Bijbelvertaalwerk. Churchplanting en meer nog coaching heeft tot doel gemeenschapsvorming en het uitdragen van bewogenheid met medemensen naast recht en gerechtigheid.

Taakvelden

Onze doelgroep is in eerste instantie de projecten buiten Nederland. Projecten in eigen land hebben hun achterban ‘om de hoek’. Voor projecten in andere werelddelen is die afstand veel groter.

Een belangrijk aspect van het werk van Nehemia is informatie verspreiden. Hiermee verstevigen we banden tussen werkers en belangstellenden. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het maandblad Berichten.

Een tweede taak die we uitvoeren is netwerken. Werkers in projecten in contact brengen met andere werkers, zodat ze van elkaar kunnen leren is een dienst die we verrichten in nauw overleg met het platform, missionaries for missionaries (MfM). Nationale contacten onderhouden we met aanverwante organisaties en internationale contacten onderhouden we met zusterorganisaties.

Een derde taak is het verzamelen van gelabelde gelden (doelgericht gegeven) waardoor transacties goedkoper en betrouwbaarder worden uitgevoerd en gecontroleerd.

Als vierde is er het werven van gelden zo mogelijk zonder specifieke bestemming. Het bestemmen van erfenissen, schenkingen en legaten daar waar noden bekend worden, valt daaronder.

Besteding van gelden

Hoofddoel is bijdragen aan de uitvoering van projecten. We ondersteunen projectuitvoerders. Van giften die ons bereiken romen we twee procent af voor algemene kosten omdat de inkomsten uit rentebaten onvoldoende zijn. We financieren daarmee de uitgave van het blad Berichten.
Bestuursleden kunnen alleen een vergoeding ontvangen voor gereden kilometers (€0,19/km). DB- leden kunnen een gedeelte van hun computer en printer vergoed krijgen.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *