Visie 2020-2025 

Algemeen

De statuten vermelden als doel: ‘Het steunen van evangelisatiearbeid in en buiten Nederland, alsmede het uitgeven of doen uitgeven van periodieken en andere geschriften’.

Het werk van Nehemia zou minder goed zijn als er geen visie voor de komende pakweg vijf jaar aan ten grondslag ligt. Wat zijn de kansen en bedreigingen voor het werk van de stichting? Kunnen we dingen beter doen? Welke ontwikkelingen zijn te voorzien zodat we daarop kunnen inspelen?

We zijn niet een zendingsorganisatie maar in eerste instantie een zending ondersteunende organisatie. We hebben geen arbeidsrelatie met werkers en geen formele financiële verplichtingen. Er is wel degelijk een morele verplichting. Voor velen is er de driehoek: zendingsorganisatie – TFC – Nehemia met de werker als ‘spin in het web’ de werker. Sommigen hebben alleen de relatie met Nehemia, alleen met Nehemia en TFC. Allen hebben hun specifieke inbreng in het support, zij het dat er ook overlap is. Vanwege de kennis en ervaring hebben we steeds meer een coachende functie en vullen we steeds meer leemtes op in dit samenspel.

Activiteiten

  1. Financieel ondersteunen van werk en werkers.
  2. Uitgaven van een maandblad bedoeld om elkaar als werkers en achterbannen te informeren.
  3. Netwerken ten einde werkers en het werk beter te laten functioneren.

Financieel ondersteunen

Onder de aanduiding ‘werkers in het buitenland’ tellen we thans 35 echtparen/alleenstaanden, onder de werkers in het binnenland zijn het er 15. Van hen heeft ongeveer een kwart de leeftijd van 65 jaar bereikt, wat voor velen inhoudt dat ze AOW-gerechtigd zijn of worden. Daarmee komt er € 20.000 bij hen extra binnen (bruto en per echtpaar). Het ligt voor de hand dat dit achttal over vijf jaar niet meer actief is, maar incidenteel (30%) nog wel ondersteuning behoeft. De afgelopen jaren ondersteunden we de werkers buitenland met globaal € 12.000 per jaar. De binnenlandse werkers bleven buiten deze voorziening omdat verondersteld werd dat er een directe ondersteuning is. We krijgen steeds meer geluiden dat deze indeling arbitrair is en achterhaald. Daarmee ligt de vraag voor of we dit onderscheid moeten laten vallen.

Omgerekend naar volwaardige zendingseenheden komen we uit op +/- 35, zie bijlage. Dat betekent dat we als achterban 35 echtparen met volledige vrijstelling onderhouden. Enerzijds een niet geringe last, anderzijds een grote zegen.

Gelukkig is ondersteuning van werkers niet de enige geldstroom. We zetten ons in voor vervoer, Bijbelverspreiding, Bijbels onderwijs via cursussen, ondersteuning van minder bedeelden, jeugdwerk, gemeenteopbouw, gevangeniswerk, opvangtehuizen, dit alles als dragers van het evangelie.

Na de vraag wie we ondersteunen is ook de vraag aan de orde of er voldoende middelen zijn om te ondersteunen. De financiële reserve is ruim vijf ton, inclusief bekende nalatenschappen. Daarvan is ongeveer €160.000 gelabeld als reserve voor oudedagsvoorziening. Op dit moment wordt ondersteuning die daarvoor in aanmerking komt al ten dele als zodanig geboekt. De afgelopen jaren was de bijdrage van de erfenissen aan de ondersteuning globaal € 60.000 per jaar. Daarmee geven we aan, dat er voorlopig voldoende financiële middelen zijn om het huidige niveau van ondersteuning voort te zetten.

Punt van zorg is wel dat we toch wel een daling zien van de gelden uit directe ondersteuning. De achterban wordt kleiner. De grenzen tussen de geloofsgemeenschap ‘vergadering’ en de aanpalende geloofsgemeenschappen vervaagt. Diverse gelovigen met een vergaderingsverleden verblijven elders en dat betekent dat we onze achterban nadrukkelijker moeten opzoeken, terwijl dat in het verleden haast een automatisme was.

Keerzijde van deze ontwikkeling is dat zendingsterreinen die niet direct gekoppeld zijn aan ‘vergaderingen’ ook nadrukkelijker in beeld komen. Voorbeelden zijn Globalrize als organisatie, maar ook individuele zendelingen die niet speciaal door Nehemia aanbevolen worden maar van de diensten van Nehemia gebruik (willen) maken.

Publiceren

De uitgave van het blad Berichten loopt naar behoren, het kostenplaatje is aanzienlijk (€ 25.000), maar is relatief goedkoop door vrijwilligerswerk. Hier is de scheiding tussen binnen en buitenland niet aanwezig. Het blad is nagenoeg het enige medium dat in de diverse geloofsgemeenschappen komt en kan als bindende factor worden gezien. De redactie waar het de keuze van de artikelen betreft berust op dit moment bij één persoon en dat is niet sterk. Een iets bredere vertegenwoordiging is gewenst, zeker met het oog op continuïteit. Hierbij zouden ook andere stichtingen betrokken kunnen worden, zodat ook hun geluid beter gehoord wordt.

www.stichtingnehemia.nl. Het ontstaan ervan vloeit voort uit de gedachte dat je een site moet hebben, dus tamelijk neutraal vervolgens kwam de plicht om de (fiscale) transparantie aan te tonen. Daarnaast draagt het bij aan verspreiding van informatie. Punt van zorg blijft goed om te gaan met informatie die bescherming behoeft vanwege de aanwezigheid van werkers in sommige landen. We hebben geen idee in welke mate het in een behoefte voorziet en hoe we het verder moeten ontwikkelen. Nu Niels er niet meer is zou een ander die kant van ons werk moeten oppakken. In het verlengde van deze site ligt www. Vergaderingvangelovigen.info. de kosten van deze site komen grotendeels voor rekening van Nehemia. Willen we dit blijven doen?

We hebben het voornemen om in 2020 opnieuw een bijeenkomst te organiseren waarin we pogen om de achterban nauwer te betrekken bij zendingswerk.

Andere stichtingen

We onderkennen een viertal stichtingen die binnen de geloofsgemeenschap actief zijn. Het zijn Filémon, Lof en Hebron. Vanuit het verleden heeft Filémon het imago zich bezig te houden met kort verband zendelingen, met oudedagsvoorziening en met de binnenlandse werkers. Het Lof was er voor diaconale zorg en Hebron beheert onroerend goed. Bestuurlijk zijn deze stichtingen met elkaar verweven en in hoeverre ze verder geïntegreerd zijn is ons niet duidelijk. Er gaan stemmen op om te onderzoeken of samenwerking met Nehemia gewenst en mogelijk is. Hierover dienen we als bestuur een visie te ontwikkelen.

 

Coaching van arbeiders

Werkers hebben net als veel anderen behoefte aan monitoring c.q. functioneringsgesprekken. Er zijn ook voor hen veel keuzemomenten en dan is advies een belangrijke pijler bij de uiteindelijke beslissing. Gesprekstechniek is een onderdeel, kennis van andere werkers is soms gewenst. Geestelijk welzijn van de werker en zijn gezin verdient aandacht. Soms ervaren werkers (onbewust) een belemmering in hun bestedingsniveau; de wetenschap dat het geen zelf verdiend geld zou zijn, maar gekregen van de geloofsgemeenschap is aanleiding voor die gedachte. We doen er goed aan die gedachte waar mogelijk nadrukkelijk te verwerpen. De arbeider is zijn loon waard!

Verder verdienen debriefing en het bezoeken van werkers op hun zendingsterrein meer aandacht.

Internationaal

Elk even jaar is er internationaal overleg. Die contacten leveren resultaat op. Soms worden we financieel ondersteund en de bekendheid van werkers in het buitenland leidt nogal eens tot directe ondersteuning. Wel is voor hen belangrijk dat ze persoonlijk contact onderhouden. De rol die we vervullen is richtinggevend voor de anderen; kennelijk zijn we progressiever. Zij zijn sterk in kennis van de zendingsterreinen. Ze bezoeken vaker werkers ter plekke.