Beleidsplan 2015 tot 2020

Het doel van de stichting

Het steunen van missionair werk in en buiten Nederland, alsmede het uitgeven of doen uitgeven van
periodieken en andere geschriften. We ondersteunen missionaire projecten die zich volledig of bijna
volledig toeleggen op zending of daaraan gerelateerd maatschappelijk ondersteunend werk.

Doelstelling voor de betreffende periode

Het bundelen en doorsturen van gelden die binnenkomen. We romen die af met twee procent ter
bestrijding van kosten. We kunnen aanvullen uit nalatenschappen.
We geven maandelijks een blad uit (Berichten), met als doel netwerken, verslaglegging en
fondswerving.
We begeleiden en coachen projecten en de uitvoerenden.
We onderhouden contacten met zusterorganisaties in de ons omringende landen.

Beheren van gelden

De penningmeester beheert de gelden en legt jaarlijks rekening en verantwoording af, o.a. via een onafhankelijke boekencontrole.
Middelen komen binnen via giften en nalatenschappen.

Criteria voor besteding van gelden

Het bestuur beslist over de besteding van de gelden.
Giften die we doen worden getoetst op de doelstelling van de stichting.
Informatie van bestuursleden en derden bepalen mede het besluit of aanpassing van het beleid bij
giften die we doen.
Privacy is o.a. gewaarborgd doordat geen vastlegging plaatsvindt van de motieven die de omvang van
de giften die we doen, bepalen.

Onkosten en vacatiegelden

De stichting kent geen toekenning van vacatiegelden.
Feitelijke kosten kunnen desgevraagd vergoed worden. Voor autokosten geldt een maximum
van de belastingvrije vergoeding.
Werkzaamheden voortvloeiende uit besluiten van het bestuur worden door bestuursleden om niet
verricht.
Indien nodig kan het bestuur noodzakelijke apparatuur kopen of bijdragen in de kosten.

Motivering risicoprofiel

De stichting kan niet worden verplicht te schenken.
De stichting zal niet schenken als ze niet over middelen beschikt.
De stichting geeft jaarlijks aan, hoe de verwachting is mbt de continuïteit.

Exploitatieprognose
OntvangstenX € 1.000UitgavenX € 1.000
Giften buitenland425Bestedingen buitenland475
Giften binnenland225Bestedingen binnenland225
Nalatenschappen55Uitgave periodiek25
Vrijwillige persoonlijke bijdragen25Kosten activiteiten4
RentePMBestuurskosten5
Bankkosten1
Totaal735Totaal735